O autorech

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (*1973)

Působí v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (http://zounek.cz/). Zabývá se dlouhodobě využitím digitálních technologií ve vzdělávání a v učení. Podílel se na řešení řady výzkumných i rozvojových projektů v oblasti e-learningu, českého školství a celoživotního učení. Je autorem či spoluautorem několika odborných monografií: Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji (2005), ICT v životě základních škol (2006), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (2008), Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (2009), E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti (2009), E-learning: učení (se) s online technologiemi (2012), Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání (2015) nebo E-learning: učení (se) s online technologiemi (2016).
Výsledky své práce publikuje v odborných časopisech a také na domácích i zahraničních konferencích. Problematice e-learningu se věnoval v rámci stipendijního pobytu v Nizozemsku v Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences v roce 2009. V rámci studijního pobytu v Norsku (University of Oslo, 2015) se zabýval problematikou tzv. nových (digitálních) gramotností a otázkami výzkumu digitálních technologií v každodenním životě mládeže, zejména pak ve formálním a informálním učení.
V letech 2017–2019 byl hlavním řešitelem výzkumného projektu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (Grantová agentura ČR, č. projektu 17-06152S).
Podílel se na vzniku Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020 a částečně také na vzniku Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
Ve své výuce na Masarykově univerzitě (zaměřené na e-learning, na využití moderních technologií ve vzdělávání, na dějiny socialistického školství a pedagogiky) používá již řadu let online výukové prostředí Moodle, ale i další online nástroje.
Je garantem studijního programu Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU (https://pedagogika.phil.muni.cz/), současně i garantem studijní specializace (v rámci bc. programu pedagogika) Digitální technologie ve vzdělávání (http://digited.cz/).

Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (*1986)

Vystudoval obory Informační studia a knihovnictví a Filosofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je absolventem doktorského programu oboru Pedagogika na Ústavu pedagogických věd na téže fakultě. Byl členem Kanceláře e-learningu FF MU, kde měl na starosti mimo jiného technickou správu fakultní instalace LMS Moodle a metodickou podporu učitelů využívajících různé digitální technologie ve výuce. Působil také jako e-learningový specialista v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání (FIFA), v rámci něhož bylo na FF MU vytvořeno či výrazně inovováno 500 e-learningových kurzů. Zkušenosti má i s vedením online kurzů a vzděláváním učitelů, např. v rámci projektu PROEFES zaměřeném na rozvoj e-learningu na základních a středních školách Jihomoravského kraje.
Podílí se rovněž na výuce předmětů E-learning, Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání či Online výuková prostředí. Je spoluautorem studijní specializace Digitální technologie ve vzdělávání (http://digited.cz/). Odborně se vedle problematiky e-learningu zajímá také o nástroje pro virtuální týmovou spolupráci a organizaci práce, v poledních letech pak věnuje hlavní pozornost analytice učení a data miningu ve vzdělávání. V době psaní druhého vydání knihy je řešitelem výzkumného projektu s názvem Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky (Grantová agentura ČR, č. projektu 21-08218S).

Mgr. Hana Staudková (*1981)

Je absolventka magisterského studijního programu Sociální pedagogika a poradenství a studentka doktorského programu oboru Pedagogika na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Již od bakalářského studia se věnuje digitálním technologiím. Ve své disertační práce se zaměřuje na uplatnění fenomenografického výzkumného přístupu při výzkumu učení s využitím digitálních technologií. Výstupy svého zkoumání průběžně publikuje v odborných sbornících a časopisech. Je spoluautorkou Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. V současné době se podílí na tvorbě kurzů v rámci projektu PortálDigi, který je jedním z výstupů této strategie. Dlouhodobě pracovala jako lektorka počítačových kurzů. V průběhu doktorského studia se podílela na výuce předmětu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současné době vede výuku kurzu Digitální technologie ve vzdělávání na Mendelově univerzitě v rámci doplňujícího pedagogického studia a připravuje akreditované kurzy pro učitele. V neposlední řadě se věnuje praktické pedagogice a zkoumání možností využití digitálních technologií při výchově a vzdělávání svých dvou dětí.

Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (*1978)

Je vedoucím Střediska vědeckých informací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde zároveň působí jako tutor e-learningových kurzů a informační specialista. Má aprobaci na výuku matematiky a výpočetní techniky a na Ústavu pedagogických věd FF MU absolvoval doktorské studium pedagogiky, kde se věnoval počítačem podporovanému skupinovému učení a týmové dynamice. O informační a komunikační technologie se intenzivně zajímá již od dětství, řadu let spolupracoval s vydavatelstvím Computer Press, v jehož časopisech a internetových magazínech publikoval desítky testů a recenzí nového hardwaru i softwaru.
Pro potřeby svého působení na vysoké škole sepsal několik učebních textů – např. o programovacím jazyce Octave, o retušování digitalizovaných textů, o kaskádových stylech na webových stránkách, streamování multimédií aj. – které jsou volně dostupné na internetových portálech abclinuxu.cz a interval.cz. Je také spoluautorem učebnice Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi (2008).
Od roku 2010 je tutorem e-learningového kurzu Akademické psaní, kde využívá výukových online nástrojů informačního systému Masarykovy univerzity a webového systému pro vzájemné hodnocení studentů, jehož je hlavním architektem i programátorem. Profesně se rovněž zajímá o knihovní systémy, digitalizaci textů, otevřenou vědu, elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum, plagiátorství a citační etiku.